Úvod

Spole?nost byla založena v roce 2000. Od po?átku pat?í ve svém oboru k významným spole?nostem v regionu. Jejím hlavním oborem ?innosti je developerská a investi?ní ?innost v oblasti komer?ních i bytových nemovitostí. Zajiš?uje výstavbu výrobních a skladových prostor, prodejních ploch, hotel? a rekrea?ních za?ízení. Je spolehlivým dodavatelem služeb spojených se správou a údržbou nemovitostí.

Spole?nost má jediného majitele, kterým je pan Petr D?dek. Jeho zam?stnanci tvo?í zkušený a kvalifikovaný tým, jehož cílem je seriózní jednání, spolehlivost a vysoká kvalita služeb. K základním atribut?m jejich snažení pat?í spokojený klient, dokonale provedená a oboustrann? ekonomicky výhodná investice.

 

The company was founded in 2000. Since the beginning of one in its field to major companies in the region. Its main activity is development and investment activity in commercial and residential real estate. Provides construction of manufacturing and warehouse space, retail space, hotels and leisure facilities. It is a reliable supplier of services related to property management and maintenance.

The company has one owner who is Mr. Peter Dedek. His staff are experienced and qualified team, which aims to serious negotiations, reliability and high quality services. The basic attributes of their efforts is a satisfied client, perfectly made
​​and mutually beneficial economic investment.

 

 

D+D REAL sponzorem golfu

D+D REAL podporuje ?adu r?zných projekt? a aktivit. V roce 2012 stal titulárním sponzorem jednoho z nejvýznamn?jších profesionálních golfových turnaj? v rámci European Challenge Tour. První turnaj D+D REAL CZECH CHALLENGE OPEN se uskute?nil od 11. do 14. ?íjna 2012 na h?išti Golf & Spa Kun?tická Hora.

 

Více na stránkách: www.ddrealczechchallengeopen.cz.

© 2005 IT-Support s.r.o.